JordmånerSvartvittjordelit.jpg

Jorden är bland det viktigaste för att nå ett lyckat resultat. Det finns flera olika jordarter i Sverige. Jordarter delas in i mineraljord och organiskjord. Mineraljord klassificeras efter kornstorlek och kornfördelning, organiskjord består till mer än 30 % av organiskt material.
För att ny det förväntade resultatet bör du börja med att ta reda på vilken typ av jord du har och hur du kan anpassa den till det du tänkt odla.

Lerjord är en mineraljord och innehåller finkornigt stenmaterial. Den kan lagra mycket vatten och näring. Problemet med lerjord är att den är tät vilket leder till dålig luftcirkulation. Den blir dessutom hård när den är torr och kall och kletig när den är blöt. Lerjord är viktigt att dränera eftersom den kan hålla kvar stora mängder vatten, vilket också leder till en syrefattigmiljö. Du förbättrar lerjordens struktur genom att tillföra mull, torv, sand och kalk. Gräs trivs inte i en lerjord så förbättra den innan du sår några gräsfrön.

Sandjord består av grova korn av stenmaterial. En sandjord värms snabbt upp och har god luftcirkulation. Den är även lätt att arbeta med. Nackdelar är att den är torr och näringsfattig samt har dålig vattenhållande förmåga. Sandjord måste förbättras för att bli bra trädgårdsjord. För att förbättra kan du använd torv, bark, mull och kompostjord. Gräs kan trivas i denna typ av jord men kräver då en massa arbete som vattning och gödsling. För att få bästa resultat förbättra jorden så den håller mer näring och vatten.

Mulljord är organisk och näringsrik. Den håller vatten bra, lite för bra och jorden blir lätt vattensjuk. När den torkar blir den vattenavvisande och svår att vattna. Gräs kan trivas men om det blir för mycket vatten kommer gräset att drunkna. Jorden behöver blandas så att den blir bättre dränerad och inte blir vattenavvisande vid torka.

Moränjord består av sand, grus och större stenar. Den är porös och varm men svår att bearbeta pga. stenarna. Bör förbättras genom att torv tillförs. Stenarna behöver även de plockas bort vilket kräver mycket arbete.

Torvjord innehåller döda växtdelar från vitmossa. Den kan lagra mycket vatten och luft. Torvjord är mycket användbar till att förbättra andra jordarter. Nackdelar med torvjord är att den är sur, näringsfattig och sjunker ihop fort. Den behöver tillsatser av näringsämnen och kalk.